Privacyverklaring TC Cryo Tegelen

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
gegaan, ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Met deze Europese
verordening gaat TC Cryo Tegelen zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Indien u een behandeling geniet bij TC Cryo Tegelen dienen persoonlijke gegevens doorgegeven te
worden die nodig zijn voor de begeleiding en behandeling. Deze verstrekt u tijdens:
• het aanvragen van informatie via social media.
• een persoonlijk gesprek of via de telefoon/mail (bijvoorbeeld voor het maken van een
afspraak).
• de intake via het contact met de TC Cryo Coach.

De volgende persoonlijke gegevens zullen worden opgevraagd of worden gemeten:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• E-mailadres
• Lichaamslengte
• Lichaamsgewicht
• Lichaamsomtrek(ken)
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Belang van persoonlijke gegevens
TC Cryo Tegelen heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig, om de begeleiding tijdens de
behandeling optimaal uit te kunnen voeren en u een op maat gemaakt leefstijladvies te kunnen
geven.

Er kunnen gevoelige persoonsgegevens gevraagd worden, alleen indien er noodzaak is met
betrekking tot het optimaliseren van uw behandeling. Persoonsgegevens zullen te nimmer worden
gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bewaartijd persoonlijke gegevens
TC Cryo Tegelen bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de behandeling, het doen
van statistische onderzoeken waarbij behandelresultaten anoniem worden verwerkt en u op de
hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen omtrent TC Cryo Tegelen.
Delen met anderen

TC Cryo Tegelen zal uw persoonlijke gegevens alleen verstrekken aan zorgverleners voor
behandeldoeleinden, alleen indien noodzakelijk en met uw instemming. TC Cryo Tegelen blijft
verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om te alle tijden uw persoonsgegevens in te zien, deze te (laten) corrigeren of te
(laten) verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek mailen naar TC Cryo Tegelen en zal er een afspraak
met u worden gemaakt, gezien legitimatie altijd noodzakelijk is. Dit om aan te tonen dat het om uw
persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
TC Cryo Tegelen neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Er worden daarom
passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, openbaarmaking
en/of wijziging van persoonlijke gegevens tegen te gaan, door deze veilig op te bergen. Bestaat er
toch de indruk dat dergelijke maatregelen niet nageleefd worden om uw gegevens te beschermen,
neem dan contact op met TC Cryo Tegelen
telefoon: 077-7600607
e-mail: cryo@bodyandbeats.nl

Meer informatie
Indien u vragen heeft over het gebruik en bewaren van uw persoonsgegevens door TC Cryo Tegelen,
kunt u te alle tijden contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.